۱۳۹۰ خرداد ۴, چهارشنبه

شعرِ رنجورانِ زمیناز جورج اسنِدِکر
بازسرایی: بهاره.ش
رنجورانِ زمین در کوچه ای گردِ هم آمده اند
که برنامه یِ انقراضِ تمدنِ غرب را
بچینند
آنان کاملا مجهزند
اما نه سازمان یافته!
ارتشِ اشغال گر طبقه یِ متوسط را حمایت می کند
و شغلِ من، تنها، خبرگزاری یِ جنگ است.هیچ نظری موجود نیست: